FANDOM


Horri

دکتر حری

  رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی نام یک رشتهٔ دانشگاهی در ایران است که از ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ از عنوان رشتهٔ علوم کتابداری و اطلاع رسانی به عنوان جدید تغییر نام یافت. این رشته از رشته‌های درسی دانشگاهی علوم اجتماعی است که به کتابداری و جنبه‌های اطلاع رسانی و دانش‌های مربوط به آن می‌پردازد

Section heading

رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

به دنبال مباحث طولانی در جامعهٔ کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در خصوص نارسا بودن عنوان «کتابداری» و نیز به دلیل وابستگی این حوزه به فناوری‌های اطلاعاتی، طرح تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در شورای گسترش آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران مطرح شد. کمیتهٔ برنامه‌ریزی کتابداری و اطلاع‌رسانی در دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مأمور بررسی گزینه‌های موجود و انتخاب نام مناسب برای رشته شد. عنوان پیشنهادی کمیته مذکور، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ در شورای عالی برنامه ریزی (شورای گسترش آموزش عالی) تصویب شد.۱]]].

Section headingEdit

Write the second section of your page here.